1. Inleiding

Praktiese assesseringstake (PAT) is deur die Departement van Basiese Onderwys (DBO) opgestel in geselekteerde vakke. Hierdie PATs word intern by skole geassesseer en dan ekstern binne die provinsie gemodereer.


2. Vakke wat 'n PAT insluit:
2.1 Landboubestuurspraktyk, Landboutegnologie
2.2 Dansstudies, Ontwerp, Dramatiese Kunste, Musiek, Visuele Kunste
2.3 Rekenaartoepassingstegnologie, Inligtingstegnologie
2.4 Verbruikerstudies, Gasvryheidstudies, Toerisme
2.5 Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Ingenieursgrafika en -ontwerp, Meganiese Tegnologie

3. Assessering van PAT
3.1 Die DBO-riglyne vir die assessering van praktiese assesseringstake vergesel hierdie Assesseringsbestuurminuut.
3.2 Aangeheg tot hierdie minuut is 'n kompakskyf wat die 2011 praktiese assesseringstake bevat.
3.3 Die praktiese assesseringstake stel onderwysers in staat om die toegepaste bevoegdheid van die leerder in die betrokke vak waar te neem. Die take moet uitgevoer word as een uitgebreide taak, wat onderverdeel is in kleiner afdelings, of 'n reeks korter aktiwiteite.
3.4 Die aangehegte PAT-riglyne moet verskaf word aan die betrokke vakonderwysers sodat hulle hierdie dokument kan gebruik om die assesserings af te handel.
3.5 Ondersteuning van die betrokke vakadviseurs en senior kurrikulumbeplanners sal verskaf word in die loop van die jaar. Skole moet daarom seker maak dat die betrokke onderwysers die distriksvergaderings wat oor die assessering en moderering van die praktiese assesseringstake gaan, bywoon.

4. Prinsipale word versoek om hierdie inligting onder die aandag van die betrokke onderwysers en leerders by hulle skool te bring.


GETEKEN: SM NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2011:01:21


Die dokumente, waarna verwys word in die Minuut, is aan skole gestuur.